เพิกถอนโฉนดสนามบินสมุยรออัยการสูงสุดชี้ขาด

“โฆษกอัยการ” แจงยิบอัยการ-กรมที่ดินเห็นต่างข้อ ก.ม.อำนาจเพิกถอนโฉนดที่ดินสนามบินสมุย รออัยการสูงสุดชี้ขาด เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายวันชาติ สันติกุญชร อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด    ได้เปิดเผยถึง กรณีที่สื่อมวลชนเสนอข่าวว่า ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างสนามบินเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลว่า มีที่ดินส่วนหนึ่ง โดยกรมที่ดินออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ และมีการลงโทษทางวินัยกับข้าราชการกรมที่ดินไปแล้ว 4 ราย และกรมที่ดินส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่เรื่องยังเงียบนั้น  สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเรียนว่า เมื่อได้รับเรื่องจากกรมที่ดิน เดือน ก.พ.60 ที่ผ่านมา  ก็ดำเนินการตามขั้นตอน อย่างต่อเนื่องในชั้นแรก โดยส่งให้เรื่องสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุยพิจารณาดำเนินการ เมื่ออัยการจังหวัดเกาะสมุย ได้รับเรื่องแล้วก็ได้ตั้งพนักงานอัยการ 3 คนเป็นคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาทันที ซึ่งคณะทำงานพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า คดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลจังหวัดเกาะสมุย เนื่องจากอธิบดีกรมที่ดินสามารถใช้อำนาจเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบได้อยู่แล้ว ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน ม.61 

ดังนั้นจึงเสนอ “อธิบดีอัยการแรงงานภาค 8”  แจ้งฐานะคดีและขอส่งเรื่องคืนกรมที่ดิน และอธิบดีอัยการแรงงานภาค 8 ได้แจ้งฐานะคดีไปยังกรมที่ดินแล้ว กรมที่ดินยืนยันให้พนักงานอัยการฟ้องเพิกถอนโดยอ้างว่ากรมที่ดินไม่ได้ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.61 แต่อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ม.99 ซึ่งอธิบดีอัยการแรงงานภาค 8 ไม่เห็นพ้องด้วย จึงส่งเรื่องไปยังสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเสนอ อสส.ชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว ตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง พ.ศ.2547 ข้อ 25  ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างพิจารณา จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ขอเรียนว่า   เรื่องไม่ได้เงียบและไม่ได้ล่าช้าตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด หากแต่หน่วยงานในสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถ้าผลคืบหน้าอย่างใดแล้ว จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews